ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ SOLIDARITYNOW


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

«Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος που θα υποστηρίζει το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους στα Κέντρα Αλληλεγγύης του SolidarityNow».

Αντικείμενο διαγωνισμού: προμήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος που θα υποστηρίζει το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους στα Κέντρα Αλληλεγγύης του SolidarityNow, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην προκήρυξη που θα χορηγηθεί στους αιτούντες κατόπιν αιτήματός τους. Με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την επιλογή του ανοδόχου θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση.

Αναθέτουσα αρχή: Το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Αλληλεγγύη- SolidarityNow», Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Β. Αμαλίας 26, ΤΚ 10557, τηλ: 2106772500, fax: 210 6772509, ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement@solidaritynow.org
Είδος διαγωνισμού: Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος που θα υποστηρίζει το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους στα Κέντρα Αλληλεγγύης του SolidarityNow.

Προϋπολογισμός έργου: δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12,000.00 €) συμπ/μένου του Φ.Π.Α. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα του Σωματείου, ενώπιον Επιτροπής Αξιολόγησης, ημέρα Πέμπτη 10 Νοεμβρίου του 2016, και ώρα 14:00 μ.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις/κοινοπραξίες των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Γλώσσα σύνταξης αιτήσεων συμμετοχής: Ελληνική: Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια και συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλονται με ποινή αποκλεισμού στην Ελληνική γλώσσα.

Ισχύς προσφορών: Η ισχύς των προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της.

Χρόνος και τόπος Παράδοσης: Το έργο πρέπει να παραδοθεί εντός 20 ημερών από την κατακύρωση του Διαγωνισμού.
Τρόπος συμμετοχής και Ημερομηνία λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών: Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς έως την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 14.00, στην έδρα του Σωματείου «Αλληλεγγύη- SolidarityNow» Λεωφ. Β. Αμαλίας 26, ΤΚ 10557, Αθήνα.

Παροχή Πληροφοριών και παραλαβή τευχών: Μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μετά από αίτημα του υποψηφίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement@solidaritynow.org και πληροφορίες δίνονται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ.: 2106772500.
Για ό,τι δεν ορίζεται ειδικότερα στην παρούσα, ισχύει η αναλυτική προκήρυξη και η σχετική νομοθεσία.

Ο Γενικός Διευθυντής Επαμεινώνδας Φαρμάκης